Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van:

Bas Verspuij Bouwsystemen BV

Hoge Giessen 9a, 4221 MA Hoogblokland

Inschrijfnummer K.v.K. 69088624

Nevenvestiging aan de Veilingweg 16, 3981 PC Bunnik

 

Waar in deze algemene voorwaarden en al onze correspondentie wordt gesproken over Bas Verspuij Bouwsystemen BV wordt daarmee tevens bedoeld Bas Verspuy Bouwsystemen BV.

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als ‘BVB Algemene Voorwaarden’ en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop en verkoop (‘hierna ‘overeenkomst’) van/met Bas Verspuij Bouwsystemen BV, gevestigd te Hoogblokland, hierna ook ‘de gebruiker’ te noemen.
 2. De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als ‘de wederpartij’.
 3. Indien de wederpartij een consument is, maken de Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO2010) onderdeel uit van de overeenkomst. Onder ‘consument’ wordt verstaan een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die aan de gebruiker opdracht geeft tot het uitvoeren van een verbouwing, van onderhoud of van een restauratie. De COVO2010 en de BVB Algemene Voorwaarden vullen elkaar aan. In het geval dat de COVO2010 van toepassing zijn, gaan deze vòòr op de BVB Algemene Voorwaarden daar waar er van tegenstrijdigheid sprake mocht zijn.
 4. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle aanbiedingen van de gebruiker, inclusief eventuele aanvullingen daarop of wijzigingen daarvan, zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld. Er is sprake van een bindende overeenkomst, als beide partijen deze hebben ondertekend, al of niet in tweevoud. De overeenkomst kan worden ondertekend door middel van originele handtekeningen dan wel door middel van handtekeningen op een kopie die als een elektronische scan door de ene partij aan de andere wordt toegestuurd per e-mail, Whatsapp of een ander elektronisch medium. Dergelijke gescande handtekeningen mogen door partijen als origineel worden aangenomen. Dan wel de wederpartij de gebruiker de opdracht heeft verstrekt op een door de gebruiker uitgebrachte offerte, prijsopgave of anderszins door middel van genoemde media.
 2. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de datum van de bestelling door de gebruiker van voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke goederen of diensten de prijs van de bestelde goederen of diensten met meer dan 5% stijgt en/of door toedoen van overheid en/of vakorganisaties de door de gebruiker te dragen loonkosten stijgen met meer dan 2,5%, is de gebruiker gerechtigd het meerdere van deze prijs c.q. kostenverhogingen aan de wederpartij door te berekenen. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt, dat prijs- c.q. kostenverhogingen na drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend. Indien de gebruiker aldus prijs- c.q. kostenverhogingen binnen de drie maanden aan de wederpartij doorberekent, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Partijen rekenen dan af conform artikel 19 lid 2.

 

ARTIKEL 3: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, maar blijft jegens de wederpartij verantwoordelijk voor hun        prestaties.

 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig kan beschikken over:
 2. a) de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de gebruiker, indien nodig;
 3. b) het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in de ruimste zin des woords, waarin, waarop of waaronder het werk moet worden uitgevoerd;
 4. c) voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen;
 5. d) aansluitingsmogelijkheden voor het werk benodigde energie zoals voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 6. De kosten van de benodigde energie en hulpstoffen, zoals elektriciteit, gas en water en dergelijke, zijn voor rekening van de wederpartij.
 7. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de gebruiker of door hem ingeschakelde derden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk daardoor geen hinder of vertraging ondervindt.
 8. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van haar te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken.

 

ARTIKEL 5: TERMIJNEN

 1. Opgegeven opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel bedoelde termijnen door oorzaken waarvoor de gebruiker verantwoordelijk is, dient de gebruiker derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld en een redelijke gelegenheid te worden gegund om ontstane vertraging goed te maken. Zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim.
 2. Indien het werk in gedeelten wordt opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke prestatie beschouwd.
 3. Indien de gebruiker door aan de wederpartij toerekenbare omstandigheden niet in staat is conform de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden aan de wederpartij op te leveren, heeft de gebruiker het recht, na het zonder resultaat verstrijken van een de wederpartij schriftelijk meegedeelde redelijke termijn, de desbetreffende werkzaamheden als opgeleverd te beschouwen en hiervoor overeenkomstig betaling te verlangen.
 4. Indien de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen, wordt hieronder verstaan kalenderdagen, tenzij deze vallen op weekenddagen of nationale- of religieuze feestdagen.
 5. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is, zoals omschreven in het vierde lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 6. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van wederpartij komende omstandigheden de gebruiker vertraging lijdt in de aanvang, voortgang of oplevering van het werk, heeft de gebruiker recht op navenant uitstel van de overeengekomen opleverdatum. Indien de vertraging leidt tot het stilvallen van de werkzaamheden, zal dit worden beschouwd als opschorting in de zin van artikel 9.

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht. De gebruiker is verplicht het werk conform de bepalingen van de overeenkomst en wettelijke voorschriften uit te voeren. De gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen.
 2. De wederpartij dient de gebruiker desgevraagd in de gelegenheid te stellen de werkzaamheden zonder onderbreking achter elkaar uit te voeren, inclusief weekenddagen en nationale- en religieuze feestdagen.
 3. Indien de werkzaamheden door oorzaken die niet voor rekening of risico van de gebruiker komen, niet binnen de normale termijn, zonder onderbreking of anderszins op de in de overeenkomst bepaalde of in de industrie gebruikelijke manier kunnen worden uitgevoerd, heeft de gebruiker rechtop compensatie voor de daaruit voortvloeiende extra kosten, behoudens overmacht. Partijen zullen met elkaar overleggen om de gevolgen van voornoemde situatie zoveel mogelijk te beperken.
 4. De gebruiker heeft het recht om de uitvoering van de werkzaamheden te versnellen, anders in te delen of eerder dan gepland op te leveren zonder daarvoor tot enige vergoeding verplicht te zijn, maar zonder af te doen aan zijn verplichting om alle werkzaamheden conform overeenkomst uit te voeren. De eventuele tijd- c.q. kostenbesparing komen geheel de gebruiker ten goede,
 5. Indien mocht blijken dat uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden juridisch of technisch onmogelijk is (geworden), zullen partijen de werkzaamheden dusdanig aanpassen, dat deze alsnog mogelijk gemaakt worden, zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke intentie van de overeenkomst. De hieruit voortvloeiende kosten en de hiervoor genoemde aanpassingen zullen worden behandeld als meer- c.q. minderwerk.
 6. De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven ontwerpen, constructies en werkwijzen, voor de eigenschappen van de bouwplaats, zoals bodemgesteldheid, waterhuishouding, reeds bestaande kabels en leidingen, situering ten opzichte van omringende percelen en bouwwerken enz., en voor door hem gegeven instructies.
 7. Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, is de gebruiker verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij voorgeschreven constructies en werkwijzen en gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.
 8. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door haar zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte kosten en schade.
 9. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien.
 10. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.
 11. De wederpartij is aansprakelijk voor de toestand en de geschiktheid van het bouwterrein, inclusief eventueel daarin aanwezige of daaruit voortkomende verontreinigingen, zoals bijvoorbeeld asbest. De wederpartij is tevens aansprakelijk voor de geschiktheid en degelijkheid van reeds bestaande bouwwerken en objecten, indien daarop, daaraan, daaronder of daarin door de gebruiker werkzaamheden moeten worden verricht; dergelijke bouwwerken en objecten behoren tot het bouwterrein in de zin van de eerste zin van dit lid. Indien de gebruiker verontreinigingen als hier bedoeld aantreft of vermoedt, heeft hij het recht de werkzaamheden niet te beginnen of op te schorten totdat de wederpartij ofwel heeft aangetoond, dat de betreffende stoffen onschadelijk zijn althans slechts verontreinigingen bevatten die binnen de toepasselijke normen vallen, ofwel de betreffende stoffen heeft afgevoerd of anderszins onschadelijk heeft gemaakt. De gebruiker is niet verplicht het analyseren, conserveren, behandelen, verwijderen, opslaan of enige andere werkzaamheden met betrekking tot aangetroffen verontreinigingen als meerwerk uit te voeren.   De wederpartij zal de gebruiker alle schade en kosten vergoeden die de gebruiker mocht lijden of maken in verband met in dit artikel bedoelde verontreinigingen; tevens zal de uitvoeringstermijn navenant worden verlengd.
 12. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd, evenwel onverminderd artikel 9.
 13. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de gebruiker zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen. De wederpartij is verplicht de gebruiker vooraf te informeren over haar bekende eigenschappen van het bouwterrein die voor de gebruiker relevant (kunnen) zijn, zoals de aanwezigheid van kabels en leidingen, watergangen, erfdienstbaarheden, toegangsbeperkingen, etc.
 14. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege en in de industrie gangbare normen en standaarden, voor zover deze op de dag van de offerte gelden.

 

ARTIKEL 7: OPNEMING EN GOEDKEURING

 1. Binnen een redelijke termijn vòòr de dag waarop het werk naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na genoemde uitnodiging. De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Nadat het werk is opgenomen, wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen vijf werkdagen schriftelijk medegedeeld, of het werk al dan niet is goedgekeurd. Indien het werk wordt goedgekeurd, is dit eventueel onder vermelding van kleine gebreken als bedoeld in het zesde lid; indien het werk wordt afgekeurd, is dit onder vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen.
 3. Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schriftelijke mededeling als bedoeld in het voorgaande lid, door de gebruiker ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd.
 4. Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek aan de wederpartij richten om het werk binnen vijf werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid overeenkomstige toepassing.
 5. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd, indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende gedeelte.
 6. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld en het gebruik van het werk niet in de weg staan, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
 7. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.

 

ARTIKEL 8: OPLEVERING EN GARANTIETERMIJN

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 2. De gebruiker is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. De garantietermijn beloopt 6 maanden en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de garantietermijn aan de dag treden en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te herstellen.

 

ARTIKEL 9: OPSCHORTING

 1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Indien de opschorting niet aan nalatigheid van de gebruiker is te wijten, zal de wederpartij hem als meerwerk de door de opschorting veroorzaakte kosten vergoeden alsmede de opleverdatum navenant uitstellen.
 2. 2.De wederpartij zal gedurende de opschorting het reeds uitgevoerde werk en de eventueel reeds geleverde goederen in overleg met de gebruiker afdoende beschermen tegen de elementen. Indien gedurende de opschorting schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de gebruiker, tenzij veroorzaakt door omstandigheden die aan de gebruiker zijn toe te rekenen.
 3. Indien de opschorting langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker vorderen, dat hij betaling ontvangt voor de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden, waaronder tevens worden verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte, maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwstoffen.
 4. Indien de opschorting van het werk langer dan 30 dagen duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig in artikel 19 lid 1 te worden afgerekend.

 

ARTIKEL 10: BOUWMATERIALEN

 1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van goede hoedanigheid zijn en voldoen aan de gestelde eisen.
 2. De gebruiker stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
 3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor haar rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker komen. Door de wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Zowel de wederpartij als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard.
 5. De uit het werk komende materialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, dienen door haar van het werk te worden verwijderd. Alle andere uit het werk komende materialen worden door de gebruiker afgevoerd, onverminderd artikel 6 lid 11.

 

ARTIKEL 11: MEER- EN MINDERWERK, STELPOSTEN, VERREKENBARE HOEVEELHEDEN EN REGIEWERK

 1. Als meer- en minderwerk worden verrekend wijzigingen in aard, hoeveelheid, uitvoering of planning van het werk door of vanwege de wederpartij.
 2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die aan de aannemingssom zijn toegevoegd en die bestemd zijn voor het aanschaffen en eventueel verwerken van bouwstoffen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden. Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.
 3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven worden als uitgangspunt gekozen de in de stelposten genoemde (eenheids-)prijzen, vermeerderd met een aannemersvergoeding van 10%. Indien dergelijke uitgaven tevens installatiewerkzaamheden betreffen, wordt bovendien een toeslag van 10% installatievergoeding toegepast.
 4. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, worden de werkelijk in het werk gebruikte en gemeten hoeveelheden verrekend tegen de in de overeenkomst genoemde eenheidsprijzen. Een eventuele afwijking van de oorspronkelijk ingeschatte hoeveelheden geldt in dat geval niet als meer- of minderwerk.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat werkzaamheden, die niet in het oorspronkelijke bestek zitten en waarvan de aard en/of omvang niet onmiddellijk zijn in te schatten, door de gebruiker onder regie van de wederpartij worden uitgevoerd. Dergelijke werkzaamheden zullen dan tegen kostprijs worden uitgevoerd, met een aannemersvergoeding van 10%.

 

ARTIKEL 12: BETALING

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden zonder enige korting, inhouding of verrekening.
 2. Indien een factuur binnen de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, zal de wederpartij aan de gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand cumulatief van het achterstallige factuurbedrag. De wederpartij is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de gebruiker mogelijk moet maken om betaling te verkrijgen. De wederpartij zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het achterstallige factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van € 500,-.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling (inclusief rente en kosten) is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld.    Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn, indien de gebruiker gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Opschorting conform dit lid wordt beschouwd als opschorting onder artikel 9.
 4. Indien een factuur 30 dagen na de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald, is de gebruiker gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande facturen in volgorde van anciënniteit, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

 1. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid van de gebruiker, zijn personeel, zijn onderaannemers of zijn leveranciers.
 2. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade die het onvermijdelijk gevolg is van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor indirecte en/of zuivere vermogensschade en de wederpartij vrijwaart de gebruiker terzake.
 3. De gebruiker zal het werk middels een bouwverzekering (construction all risk) verzekeren tegen de gevolgen van fysieke schade die tijdens de uitvoering mocht optreden. Eventuele eigen risico bedragen zijn voor rekening van de gebruiker, tenzij de betreffende schade door nalatigheid van de wederpartij is ontstaan. De verzekering zal worden gesloten op in de markt gebruikelijke en beschikbare voorwaarden; de desbetreffende premie is in de aanneemsom begrepen, tenzij anders in de offerte aangegeven.
 4. Indien zich in de geleverde goederen kennelijke materiaal- en/of fabricagedefecten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die defecten kosteloos te herstellen dan wel de betreffende goederen te vervangen. De gebruiker zorgt ervoor dat de wederpartij een beroep kan doen op vanwege leveranciers en fabrikanten verstrekte garanties.
 5. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de gebruiker c.q. leveranciers/fabrikanten en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoeding van schade indien en voor zover:                                                                                                                                                                   a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker c.q. leverancier/fabrikant strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (goederen dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde goederen door de wederpartij, en/of                                                                                                                                                                                                                                                               b)voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de gebruiker c.q. leverancier/fabrikant gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld, en/of                                                                                                                                                                                                                c) voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 8, is de totale aansprakelijkheid van de gebruiker onder deze overeenkomst beperkt tot 50% van de oorspronkelijk overeengekomen aanneemsom.

 

ARTIKEL 14: EIGENDOM ONTWERPEN

 1. De gebruiker is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom terzake van inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke voor zover die door de gebruiker of in diens opdracht worden vervaardigd.
 2. Slechts na betaling van het ten gevolge van een daartoe strekkende overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake van het voorgaande een niet-exclusief gebruiksrecht toe.

 

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren goederen voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
 2. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen, indien derden aanspraak mochten maken op goederen waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

 

ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE

De wederpartij is niet bevoegd geleverde goederen aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de goederen voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), tenzij en voor zover die goederen zijn eigendom zijn geworden. Indien wederpartij in strijd met deze bepaling handelt zal dit worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten (te beschouwen als opschorting onder artikel 9), dan wel de overeenkomst beëindigen conform artikel 17 lid 4.

 

ARTIKEL 17: WANPRESTATIE/VERZUIM

 1. Indien de wederpartij door de gebruiker in gebreke wordt gesteld en het gebrek niet binnen de daartoe door de gebruiker gestelde redelijke termijn heeft hersteld, is de wederpartij in verzuim.
 2. Ingeval de wederpartij in verzuim is, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden, in welk geval de wederpartij verplicht is de hieruit voor de gebruiker voortvloeiende kosten en schade te vergoeden. Artikel 12 is van toepassing op de betaling van de in verband met genoemde schade door de gebruiker ingediende facturen, zij het dat de betalingstermijn in dat geval 7 dagen bedraagt.
 3. De volgende omstandigheden worden ten aanzien van de wederpartij als verzuim aangemerkt ook zonder dat de gebruiker de wederpartij eerst in gebreke heeft gesteld:                                                                                                                                                                                                                                  a) (aanvraag tot) surséance van betaling of faillissement van de wederpartij;                                                                                                                                b) overlijden, ondertoezichtstelling dan wel verlies van beschikkingsbevoegdheid van de wederpartij;                                                                                  c) staking, ontbinding of liquidatie van de onderneming van de wederpartij;                                                                                                                               d) beslaglegging op een significant deel van de bedrijfsmiddelen of eigendommen van de wederpartij;                                                                                 e) gedwongen verkoop van het bouwterrein dan wel het bouwwerk waarin, waarop of waaronder het werk moet worden uitgevoerd.
 4. Ingeval de wederpartij het verzuim niet gezuiverd heeft, dan wel de curator, bewindvoerder, erfgena(a)m(en) of koper in de gevallen bedoeld in sub-paragrafen a), b) en e) niet heeft/hebben verklaard de overeenkomst gestand te doen binnen 14 dagen nadat de gebruiker de werkzaamheden heeft opgeschort dan wel in de gevallen bedoeld in sub-paragrafen a) en b), door de gebruiker schriftelijk daartoe is/zijn verzocht, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in welk geval artikel 19 van toepassing zal zijn.

 

ARTIKEL 18: OVERMACHT

 1. Als overmacht gelden niet de volgende omstandigheden:                                                                                                                                                                  a) het ontbreken van voldoende fondsen bij de wederpartij;                                                                                                                                                             b) staking onder personeel van de wederpartij of zijn hulppersonen dan wel een staking die door het personeel van de wederpartij of zijn hulppersonen wordt gesteund;                                                                                                                                                                                                                   c) het ontbreken dan wel het intrekken van door de wederpartij benodigde vergunningen.
 2. Indien het een der partijen door overmacht onmogelijk of onredelijk bezwarend wordt de overeenkomst verder uit te voeren, heeft zij het recht de uitvoering op te schorten onder schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.
 3. Geen der partijen is in geval van overmacht gehouden tot enige schadevergoeding aan de andere partij, maar de uitvoeringstermijn wordt navenant verlengd. Beide partijen zijn verplicht de gevolgen van de overmacht/opschorting zoveel mogelijk te beperken.
 4. Indien de opschorting als gevolg van overmacht meer dan 30 dagen heeft geduurd, is elke partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij. In een dergelijk geval rekenen partijen af als voorzien in artikel 19 lid 2.

 

ARTIKEL 19: BEËINDIGING

 1. Indien de gebruiker de overeenkomst beëindigt vanwege één van de in artikelen 9 lid 4, 12 lid 4 of 17 lid 4 genoemde omstandigheden of de wederpartij de overeenkomst beëindigt vanwege alleen haar moverende redenen, zal de wederpartij de gebruiker als volgt compenseren:                  a) betaling van alle uitstaande facturen;                                                                                                                                                                                                  b) betaling voor uitgevoerde werkzaamheden en geleverde goederen voor zover nog niet gefactureerd                                                                                 c) betaling van afbreukkosten in verband met het afbestellen van bestelde goederen of diensten, het voortijdig ontbinden van in verband met het werk gesloten overeenkomsten, het terugnemen van reeds geleverde goederen, enz.;                                                                                                                d) betaling van een beëindigingsvergoeding ter grootte van 10% van de oorspronkelijke aanneemsom (exclusief stelposten).
 2. Indien de gebruiker de overeenkomst beëindigt conform artikel 2 lid 2 laatste alinea of artikel 18 lid 4, zal de wederpartij hem compenseren als in lid 1 onder a), b) en c) aangegeven.
 3. De gebruiker zal terzake van de in de leden 1 en 2 bedoelde compensatie de wederpartij een kostenopgave en bijbehorende factuur sturen, die de wederpartij vervolgens binnen 14 dagen zal betalen.

 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Voor de beslechting van de in deze paragraaf bedoelde geschillen doen partijen uitdrukkelijk afstand van hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen.
 3. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen de gebruiker en de wederpartij mochten ontstaan, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. De arbitrage zal plaatsvinden in Gorinchem.