Privacyverklaring (AVG)

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bas Verspuy Bouwsystemen BV, gevestigd aan Hoge Giessen 9a, 4221 MA Hoogblokland, respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website. Vanwege volledige transparantie richting onze klanten hebben wij daarom in deze privacyverklaring weergegeven hoe wij met de verwerking van persoonsgegevens omgaan.

Onze contactgegevens

Hoge Giessen 9a

4221 MA Hoogblokland

Telefoonnummer: 0183-582910

KvK-nummer: 6908844

www.verspuybouwsystemen.nl

Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over onze website kunt u zich richten tot de heer

D.J. Verspuy. Hij is te bereiken via: info@verspuybouwsystemen.nl of 0183-582910.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bas Verspuy Bouwsystemen verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

–           Voor- en achternaam

–           Geslacht

–           Adresgegevens

–           Telefoonnummer

–           E-mailadres

–           Overige persoonsgegevens die u zelf actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld via deze website, in correspondentie en telefonisch.

–           Locatiegegevens

–           Gegevens over uw activiteiten op onze website

–           Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verspuybouwsystemen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bas Verspuy Bouwsystemen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

–           Het afhandelen van uw betaling

–           U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

–           Om goederen en diensten bij u af te leveren

–           Bas Verspuy Bouwsystemen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bas Verspuy Bouwsystemen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bas Verspuy Bouwsystemen BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bas Verspuy Bouwsystemen bewaart uw persoonsgegevens die via de website verzameld zijn niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bas Verspuy Bouwsystemen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan onderaannemers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bas Verspuy Bouwsystemen gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bas Verspuy Bouwsystemen  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@verspuybouwsystemen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bas Verspuy Bouwsystemen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bas Verspuy Bouwsystemen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: info@verspuybouwsystemen.nl

Aanvullende informatie

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl